O SZKOLE

Strona główna

O szkole

Świetlica szkolna

Historia szkoły

Patron szkoły

Uczniowie

Kalendarz
imprez

Zajęcia
pozalekcyjne

Aktualności

DOKUMENTY

Statut

Programy

Plany
i regulaminy


INNE

Biblioteka

Pedagog

Sport

Zobacz plakat

Bytom - Miasto na Prawach Powiatu realizuje projekt
pn. "Bytomska szkoła  = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Projekt skierowany jest do uczniów posiadających orzeczenie lub opinię z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Rekrutacja do projektu odbędzie się w dniach 15 - 31.10.2018r.

Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego
Całkowita wartość projektu: 1 035 075,- zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 879 813, 75 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa: 51 753, 75 zł
Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. - 30.06.2020 r.
Partner projektu: PROFI BIZNES GROUP Sylwia Karina Majewska

Realizatorzy projektu:
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Księdza Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego w Bytomiu
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Adama Mickiewicza w Bytomiu
Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu
X Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Państwowych Szkołach Budownictwa - Zespole Szkół w Bytomiu
Główny cel projektu:
ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia podstawowego i średniego na terenie gminy Bytom poprzez objęcie wsparciem  4 szkół z terenu gminy w postaci realizacji kompleksowego programu wsparcia obejmującego: objęcie wsparciem w postaci zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwojowych oraz zajęć z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych; doposażenie 3 szkół w pracownie umożliwiające nauczanie oparte na metodzie eksperymentu w obszarze przyrody i/lub matematyki oraz w sprzęt TIK oraz zwiększenie kompetencji nauczycieli

Regulamin rekrutacji

 

 

na górę

NAUCZYCIELE

Wykaz kadry

Plan lekcji

Awans
zawodowy

Przydatne
linki


UCZNIOWIE

Projekty

Samorząd
Uczniowski

Dzwonki

Ciekawostki

RODZICE

Rada
rodziców

Harmonogram
zebrań

 

 
autorem strony jest mgr Elżbieta Kuczaj