O SZKOLE

Strona główna

O szkole

Świetlica szkolna

Historia szkoły

Patron szkoły

Kalendarz
imprez

Zajęcia
pozalekcyjne

Aktualności

DOKUMENTY

Statut

Programy

Plany
i regulaminy


INNE
 1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.
 3. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 4. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
 1. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczo-Profilaktycznego;
 2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
 3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły;
 4. opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych zaproponowanych przez nauczycieli Dyrektorowi, przed dopuszczeniem ich do użytku
  w szkole;
 5. udział przedstawicieli w komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora;
 6. możliwość udziału w pracach zespołu powypadkowego powołanego przez Dyrektora szkoły w związku z wypadkiem ucznia.
 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.
 2. Rada Rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

 
NAUCZYCIELE

Wykaz kadry

Plan lekcji

Przydatne
linki


UCZNIOWIE

Samorząd
Uczniowski

Dzwonki

Ciekawostki

RODZICE

Rada
rodziców

Organizacja roku szkolnego